Back to Top

Latihan Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 1

I. Cakra (X) aksara a,b, atawa c nu aya dihareupeun jawaban nu bener

1. raka dadi …neni
a. namina b. sorana c. nyebutna

2. ibu nina …. dadi
a. ibu b. bibi c. guru

3. dadi ….. ka ibu bapa
a. turut b. tumut c. suhud

4. monyet …..ka kuya
a. keuheul b. jail c. ngewa

5. jerapah panjang ….
a. buntutna b. sukuna c. beuheungna

6. Oray….ka sawah
a. ngaleor b. ngarayap c. ngalengkah

7. Maung disada…..
a. ngaguruh b. ngagoak c. ngagaur

8. …..ngagantung dina dahan kai
a. cak cak b. kalong c. manuk

9. Keuyeup ….. indung leungeun
a. nyoco b. ngegel c. nyapit

10. …ngagembrong gula
a. sireum b. simeut c. reungit

11. Di perpustakaan loba ...
A. Patlot B. Buku C. Bal

12. Karesep Udin maen bal. Maen balna di ...... imah
A. Buruan B. Rohangan
C. Luhureun

13. Pakakas nu sok dipake di sakola nyaeta…
A. Talenan B. Patlot C. Teko

14. Di bumi abdi sok ngabantuan ...... piring
A. Nyeuseuh B. Ngepel
C. Kukumbah

15. Abdul lumpatna …
A. Gancang B. Deukeut
C. Gumbira

II. Eusian titik – titik di hadap kujawaban anu bener !

1. Lamun di titah ku kolot kudu ....
2. Barudak maen bal di ....
3. Sato nu beuheung na panjang nyaeta ....
4. dina – Udin – diuk – bangku
Susun kecap-kecap diluhur jadi kalimah anu bener ?
5. Salin kalimah dihadap ieu kana tulisan sambung !
Di Garut loba jeruk
6. Mangkat sakola kudu……………heula ka bapa jeung ibu
7. Asep meser baso sa…………..
8. Patlot gunana pikeun…………..
9. Kolot hidep nyaeta…………jeung………….
10. Sapi sukuna aya…………..

III. Jawab pananya dihandap ieu !

Teangan 5 ngaran kadaharan nu rasana amis !
Teangan 5 ngaran kadaharan nu rasana asin !
Tuliskeun 3 ngaran kembang !
Maung sok disebut raja naon ?
Pepelakan unggal poe kudu dikumahakeun ?by Google