Back to Top
Latihan Soal Ulangan B Sunda Kelas 6 - www.radenpedia.com


Mata pelajaran          : Bahasa Sunda
Kelas/Semester          : VI/II
Cakra (x) salah sahiji aksara A, B, C jeung D di hareupeun jawaban anu bener!
1.      Kecap bewara sarua hartina jeung . . . .
a. wacana              b. wawancara              c. Wawaran                 d. warta berita
2.      Dadang neuteup ka Ujang. Nu disebut neuteup nyaeta . . . .
a. ningali beungeut                                   c. Hirup sauyunan
b. ningali bari tungkul                               d. ningali ka luhur
3.      Kalimah nu diwangun ku kecap trilingga nyaeta . . . .
a. Sateuacan kana jurus, latihan penca silat teh diajar kuda – kuda
b. Basa Iwan disunatan, ramana mang meserkeun momobilan.
c. Pun biang nuju ngumbah piring sorana mani trang – treng – trong
d. Abdi ningal monyet luluncatan dina tangkal
4.      Dihandap ieu nyaeta ngaran kaolahan has Purwakarta . . . .
a. dodol                b. simping                    c. Jenang                     d. wajit
5.      Kalimah anu tulisannana luyu jeung ejahan nyaeta . . . .
a. Kang Yadi nyaba ka purwakarta          c. Kang Yadi nyaba ka Purwakarta
b. kang Yadi Nyaba ka Purwakarta         d. Kang Yadi nyaba ka purwakarta
6.      Opat objek wisata di Purwakarta jadi Primadona. Kecap Primadona sarua hartina jeung . . . .
a. pangdipikanyaahna                               c. Pangdipikaasihna
b. pangdipikaresepna                                d. pangdipikangewana
7.      Jalma nu keur diwawancara atawa nu mere katerangan disebut . . . .
a. pakar                 b. pupuhu                    c. Inohong                   d. narasumber
8.      Anak kuring ka lanceuk kuring pernahna . . . .
a. ua                      b. mamang                   c. Aki                          d. alo
9.      Ngaran kaulinan budak lembur nyaeta . . . .
a. momotoran                                            c. Paciwit – ciwit lutung
b. water boom                                           d. video game
10.  Alat patalimarga (transportasi) anu dijalankeun dina rel ditarik ku mesin lokomotif wangunna panjang nyaeta . . . .
a. treuk                  b. beus                         c. Mobil                       d. kereta api
11.  Kecap capcay mangrupa kecap serepan tina basa . . . .
a. Indonesia          b. Inggris                     c. Belanda                   d. Cina
12.  Permios bapa abdi bade wangsul meungpeung halodo. Kecap halodo kaasup istilah . . . .
a. usum – usuman                                     c. Patukangan
b. kaagamaan                                            d. tatanen
13.  Anu disebut biantara nyaeta . . . .
a. Nyarita di hareupeun jalma rea             c. Nyarita jeung babaturan
b. Nyarita di hareupeun imah                   d. Nyarita jeung kolot
14.  Tempat wisata anu aya di wanayasa nyaeta . .  . .
a. Bendungan Cirata                                 c. Situ Wanayasa
b. Saguling                                                d. Bendungan Jatiluhur

15.  Bagean – bagean biantara nyaeta . . . .
a. salam, eusi, panutup, kasimpulan         
b. salam, singgetan, panutup, kasimpulan
c. Salam hormat, panganteur, kasimpulan
d. salam bubuka, bagean bubuka, eusi, panutup, salam panutup
16.  Tukang teuleum disebut. . . .
a. palika                b. paduka                    c. Paturay                    d. panduri
17.  Tadina mah eta tempat teh tiiseun jeung . . . . deuih
a. pirameeun         b. pikasieuneun           c. Pireresepeun            d. pisediheun
18.  Sumarna ngala awi hideung . . . .
a. pibandaeun       b. pirameeun                c. Picalungeun             d. piseurieun
19.  Cai walungan teh mani canembrang . . . .
a. kiruh                  b. herang                     c. Hideung                  d. koneng
20.  Kuring asa teu beungeutan awahing ku . . . .
a. rame                  b. lucu                         c. Era                           d. hayang
21.  Urang kudu daek nyiar elmu hartina . . . .
a. manggih            b. neangan                   c. Amprok                   d. panas
22.  Pininjul hartina . . . .
a. papanggih         b. juara                                    c. Titajong                   d. tidagor
23.  Jalma nu sok puak – paok kana barang batur disebut . . . .
a. panjang leungkah                                  c. Panjang buuk
b. panjang gado                                        d. panjang leungeun
24.  Jalma anu pagaweanna nyieun bedog disebut . . . .
a. padaringan        b. pamulangan             c. Panday                    d. panjang
25.  Jempling saharti jeung . . . .
a. simpe                 b. gandeng                  c. Rame                       d. tiiseun
26.  Di ajar kudu soson – soson ari hayang naek kelas. Soson – soson nyaeta . . . .
a. kebluk               b. ngedul                     c. Getol                       d. cicingeun
27.  Tahu mah kadaharan nu kasohor ti . . . .
a. Sumedang         b. Purwakarta              c. Surabaya                  d. Cianjur
28.  Ulah sok kokolot . . . .
a. capetang            b. campernik                c. Begog                      d. belegug
29.  Nu lumpat teh mani . . . . lantaran cape
a. dar der dor                                            c.trang treng trong
b. hah heh hoh                                          d. blag blig blug

30.  Anak ucing disebut . . . .
a. gajah                 b. sapi                          c. Munding                  d. bilatung

by Google