Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Latihan Soal Ulangan Bahasa Sunda Kelas 5

Soal Ulangan Bahasa Sunda Kelas 5 - www.radenpedia.com


I.                    Pilih jawaban a, b, c atawa d anu bener !

1.       Imah dipalemburan oge ayeuna mah geus carang imah …….

a.       Panggung      b. paranje                              c. saung                                 d. dusun

2.       Kulantra geus aya heleran, leungit we kabiasaan nutu dina ………….téh

a.       Hawu             b. lisung                                 c. tampian                             d. halu

3.       Ari jenisna surattéh aya ………….

a.       3                      b. 4                                         c. 2                                          d. 5

4.       Ari bentukna surattéh aya…….

a.       3                      b. 4                                         c. 5                                          d. 2

5.       Hormat abdi

Wassalam

Dua kecap diluhur ka asup kana bagean surat nyaéta ………

a.       Salam penutup            b. bubuka              c. eusi surat                           d. panutup surat

6.       Garut, 15 Desember 2010. Bagian surat eta kalebet kana …….

a.       Salam buubka             b. titimangsa         c. eusi surat                           d. alamat surat

7.       “Ari sasakala japati sukuna beureum” eta kecap kana ……..

a.       Legenda                        b. hayalan             c. dongeng                             d. fiktif

8.       Resepna téh lamun si cepot geus ngabojeg, pikalucueun harti kecap ngabojeg nyaéta……….

a.       Nyarita                          b. ngadongeng      c. ngawih                               d. ngabodor

9.       Ari lemesna tina sakeudeung téh nyaéta …… a. Sakedap         b. lami                    c. lila                                       d. hese

10.    Ari sabalikna tina goreng nyaéta…….  a. Saha                            b. alus                    c. awon                                  d. rusak

11.    Walungan anu pangpanjangna di Jawa Barat nyaéta ……..

a.       Cisadane                       b.Cikao                  c. Citarum                             d. Cisalak

12.    Ari waduk Jatiluhur ayana di ……..  a.Bandung          b. Garut                 c. Karawang                         d. Purwakarta

13.    Ari waduk saguling disebutna téh nyaéta ………..

a.       Sang Hiang Ti Koro    b. Larasati             c. roro Mendut                     d. Ir. H. Juanda

14.    Baju anu dipake ku Bu Ria mani koneng …….. a. Ngagenclang             b. enay                   c. gede                    d. pisan

15.    Abdi mah resep kanu wana beureum …….  a.Umyang              b. ngagedod          c. euceuy               d. pisan

16.    Candi Cangkuang ayana di kota ………

a.       Bandung                       b. Bogor                 c. Sukabumi                         d. Garut

17.    Ulah agul ku payung ………  a. Butut                            b. Batur                 c. Beureum                           d. Alus

18.    Sagalak-galakna macan tarangahakan ……….. a. Daging      b. anak                  c. gajah                  d. musuh

19.    Pesen anu ditepikeun ku pangarang ka nu maca disebutna ……….

a.       Latar                              b. watak                                c. amanat                              d. setting

20.    Ari jalana carita disebutna …… a. Watak                     b. latar                   c. amanat                              d. galur

21.    Ari anu disebut latar nyaéta ………a. Tempat jeung waktu        b. caritaan           c. kajadian            d. watak

22.    Anu ngaran Bima téh nyaéta anu pang…… a. Kasepna           b. gagahna            c. hemana             d. leutikna

23.    Pandawa limanau kembar téh ngaranna nyaéta……..

a.       Petruk-gareng               b. nakula-sadewa                                c. cepot-semar      d. cepot-dewala

24.    Dina dongeng “sasakala Japati sukuna beureum” , sato anu panggahna téh nyaéta…….

a.       Uncal                             b. japati                 c. heulang                              d. hayam

25.    Palaku utama tina dongeng “Sasakala Japati Sukuna Beureum” téh nyaéta………


a.       Hayam                          b. japati                 c. heulang                              d. manuk

Post a Comment for "Latihan Soal Ulangan Bahasa Sunda Kelas 5"